Opinie o Funtech.pl w Okazje.info
Pobieranie danych...
Zamknij

Funtech.pl - Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.funtech.pl

I Postanowienia ogólne

1.      Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Funtech.pl dostępnego pod adresem: www.funtech.pl jest "FUNTECH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SK" z siedzibą w Sulejówku pod adresem: ul. M. Rataja 7, 05-070 Sulejówek, NIP 5252568694 , REGON: 146932147 , wpisaną do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), pod numerem 0000580893.

2.      Wszystkie produkty oferowane w sklepie Funtech.pl  zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.      Przedmiotem działalności sklepu internetowego Funtech.pl jest sprzedaż detaliczna komputerów i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

5.      W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust 4 powyżej.

6.      W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym to konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

7.      Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U z 2002r. Nr 144, poz.1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, które regulują ten obowiązek.

8.      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II Definicje

 

1.      REGULAMIN – niniejszy regulamin

2.      SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.funtech.pl

3.      SPRZEDAWCA– "FUNTECH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SK" z siedzibą w Sulejówku pod adresem: ul. M. Rataja 7, 05-070 Sulejówek, NIP 5252568694 , REGON: 146932147 , wpisaną do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), pod numerem 0000580893 .

4.      USŁUGODAWCA - "FUNTECH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SK" z siedzibą w Sulejówku pod adresem: ul. M. Rataja 7, 05-070 Sulejówek, NIP 5252568694 , REGON: 146932147 , wpisaną do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), pod numerem 0000580893.

5.      KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.funtech.pl oraz telefonicznie, mailowo lub poprzez wysłanie sms

6.      USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.funtech.pl oraz telefonicznie, mailowo lub poprzez wysłanie sms

7.      ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Funtech.pl, telefonicznie, mailowo, poprzez sms zawarcia umowy sprzedaży

8.      UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

9.      KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Funtech.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

10.  REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym Funtech.pl

11.  UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie, mailowo lub poprzez sms

12.  USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej:www.funtech.pl

13.  NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do subskrybentów informacji handlowych własnych produktów sklepu Funtech.pl

14.  TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Funtech.pl

15.  KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego Funtech.pl, telefonicznie, mailowo lub poprzez sms w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 

III Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1.      Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.funtech.pl następujące usługi elektroniczne:

a)założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz

c) Newsletter

2.      Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.      Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta oraz świadczenia usługi Newsletter w sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.

4.      Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

5.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6.      Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7.      Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.funtech.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: info@funtech.pl lub pisemnie na adres: Funtech.PL Sp. z o.o.SK, ul. M. Rataja 7, 05-070 Sulejówek. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8.      Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@funtech.pl lub pisemnie na adres: Funtech.PL Sp. z o.o.SK, ul. M. Rataja 7, 05-070 Sulejówek.

9.      Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10.  Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

11.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

12.  Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.

IV Rejestracja

 

1.      Rejestracja w sklepie internetowym Funtech.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2.      W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3.      Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a.       Imię

b.      Nazwisko

c.       Ulica i numer

d.      Kod pocztowy

e.       Miasto

Dane kontaktowe:

f.       Imię

g.      Nazwisko

h.      Adres e-mail

i.        Telefon komórkowy

Twoje konto:

j.        Login

k.      Hasło

l.        Powtórz hasło

Wskazanie adresu dostawy( w przypadku gdy jest inny niż dane zamawiającego)

m.    Imię

n.      Nazwisko

o.      Nazwa firmy

p.      Ulica i numer

q.      Kod Pocztowy

r.        Miasto

s.       Telefon

Oraz dodatkowo w przypadku Firmy: NIP oraz Nazwę Firmy

4.      Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

5.      Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę na przekazywanie jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia do Opineo, jednakże nie ma to wpływu na skuteczność składanych zamówień.

6.      W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7.      W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

 

 

V Zamówienia

 

1.      Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.funtech.pl oraz mailem info@funtech.pl. Sklep dopuszcza również składanie zamówień drogą telefoniczną i poprzez sms pod numerem telefonu: 606-837-480 lub 22-425-99-60.

2.      Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

3.      Ceny podane na stronie sklepu www.funtech.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.      Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

5.      Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

6.      Ilość produktów przewidzianych sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażą jest ograniczona, a realizacja zamówień następuje zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzonych zamówień na te towary.

7.      Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie Funtech.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

8.      W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

9.      Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

10.  Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.

11.  Klient składając zamówienie opcjonalnie może wprowadzić uwagi do składanego zamówienia, umieszczając je we wskazanym do tego miejscu. W tym miejscu można również wybrać inny adres dostawy niż dane billingowe.

12.  Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „złóż zamówienie”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez sklep mailowo złożonego zamówienia.

13.  Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

14.  Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

15.  Wysyłka towaru następuje w terminie do 1-3 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia.

VI Sposób płatności

 

1.      Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2.      Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a.       przelewem – wpłata na rachunek bankowy firmy Funtech pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru,

b.      płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze

c.       płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

d.   przelewem online (PayU)

e.   płatność kartą (Visa, Mastercard)

f.   raty PayU - więcej informacji na stronie www.raty.payu.pl/kupujący.html

 

3.      Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VII Realizacja dostawy

 

1.      Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2.      Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, w zależności od wybranego przez siebie sposobu.

3.      Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

4.      Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5.      Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 22-123-43-30 bądź na adres e-mail: info@funtech.pl.

6.      Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 606-837-480 lub 22-425-99-60 bądź na adres e-mail: info@funtech.pl

 

VIII Reklamacje

 

1.      W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2.      Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.      W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.

4.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

5.      W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6.      Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a.       korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi

lub

b.      korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

7.      Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

IX Gwarancja

 

1.      Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Funtech.pl mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2.      Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawana na żądanie.

3.      Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

X Zwroty

 

1.      Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres info@funtech.pl bądź też listownie na adres:

 

Funtech.PL Sp. z o.o.S.K.A.

ul. M. Rataja 7, 05-070 Sulejówek

 

 

2.      Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

3.      W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

4.      Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

5.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a.       dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

b.      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

c.       świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d.      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

e.       dostarczania prasy;

f.       usług w zakresie gier hazardowych

g.      świadczenie usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

XI Postanowienia końcowe

 

1.      Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie prawa konsumenckiego oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie sklepu.

2.      Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

3.      Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4.      Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5.      Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a.       telefon: 606-837-480 lub 22-425-99-60

b.      e-mail: info@funtech.pl

c.       pisemnie na adres: Funtech.PL Sp. z o.o.SK

ul. M. Rataja 7, 05-070 Sulejówek

5.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.funtech.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6.      Nazwa sklepu internetowego www.funtech.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

7.      Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia   09 Lipca 2014r 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel